info@simcableiran.com
021-33119335 021-33119627
فروردین ۱۲, ۱۴۰۲
۰۰ تومان

هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

۰۰ تومان

هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

این نوع کابل در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین از ۱۰ زوج تا ۱۸۰۰ زوج جهت کاربرد بصورت دفن مستقیم در زیر خاک استفاده می گردد.

این نوع کابلها معمولاً از کافو تا پست نصب شده و قطر هادی آن عموما mm 4/0 تا mm 6/0 می باشد.

* سایر سایزهای مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد.

#